Komputerowe EKG: przyjaciel i wróg

width=300Znaczenie kliniczne

• Zaletami komputerowej interpretacji elektrokardiograficznej są: skrócenie czasu czytania lekarza i poprawna interpretacja normalnych zapisów.
• Komputerowe interpretacje nieprawidłowego zapisu elektrokardiograficznego często są błędne i muszą zostać odczytane przez przeszkolonych lekarzy.
• Do najczęstszych i najważniejszych błędów komputerowych należy diagnoza migotania przedsionków, rytmów rozrusznika, nawrotów ołowiu i zawału mięśnia sercowego.
• Interpretacja komputerowa plus czytanie przez wyszkolonych lekarzy oferują najlepszą kombinację dla dokładnych diagnoz elektrokardiograficznych.

Skomputeryzowana interpretacja elektrokardiogramu (EKG) rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, kiedy stała się dostępna transmisja sygnału analogowego do postaci cyfrowej. Od tego czasu automatyczne komputerowe interpretacje EKG stały się rutyną, nawet w punkcie opieki, poprzez dodanie algorytmów interpretacyjnych do przenośnych wózków EKG. Obecnie> 100 milionów skomputeryzowanych interpretacji EKG jest rejestrowanych rocznie w USA. Interpretacje te przyczyniły się do poprawy opieki medycznej, skracając czas czytania lekarza i dokładnie interpretując większość normalnych EKG. Ale błędy występują. Komputer nie ponosi odpowiedzialności za błędne interpretacje wynikające z błędów zapisu, np. Artefaktów mięśni lub odwrócenia ołowiu. Jednak w wielu nieprawidłowych zapisach EKG komputer popełnia własne błędy – czasem krytyczne – w nieprawidłowym wykrywaniu arytmii, rozruszników serca i zawałów mięśnia sercowego. Błędy te wymagają, aby wszystkie instrukcje skomputeryzowane zostały przeczytane przez przeszkolonych lekarzy, którzy mają przewagę w kontekście klinicznym, niedostępnym dla komputera. Razem komputer i czytelnicy zapewniają obecnie najdokładniejsze dostępne interpretacje EKG.

Omalizumab dla astmy

Strunk i Bloomberg (wydanie z 22 czerwca) omawiają omalizumab w leczeniu astmy związanej z wysokimi poziomami IgE w surowicy. Zapewniliśmy opiekę człowiekowi, który otrzymał omalizumab i u którego później rozwinął się zespół Churga-Straussa.
Ryc. 1. Ryc. Continue reading „Omalizumab dla astmy”

Medical Mystery: Abnormal Chest Film – The Answer

Film w klatce piersiowej, pokazujący gęstość miękkiej tkanki (panel A, groty strzałek) i tomografia komputerowa klatki piersiowej, pokazujący prawostronne łuki aorty (panel B, strzałka) i zniekształconą lewą tętnicę podobojczykową (panel C, Arrow). Tajemnica medyczna w numerze z 27 lipca1 dotyczyła filmu klatki piersiowej (ryc. 1A) przedstawiającego kardiomegalię i lewostronny stymulator, którego odprowadzenia przebiegały nietypowo przez śródpiersie, na lewo od linii środkowej. Podejrzewano utrzymującą się lewostronną górną żyłę główną. Występowała również prawostronna gęstość tkanki miękkiej przysadki (ryc. Continue reading „Medical Mystery: Abnormal Chest Film – The Answer”

Otyłość i prawo zdrowia publicznego

Mello i in. (Wydanie z 15 czerwca) omawia otyłość jako nową granicę prawa zdrowia publicznego. Strategie publiczne, w tym regulacje prawne dotyczące otyłości, muszą uwzględniać fakt, że otyłość jest ściśle związana z niskim dochodem.2 Otyłość w rodzinach o niskich dochodach pochodzi z wczesnego etapu życia, prawdopodobnie z powodu niezdrowej selekcji żywności3 i wzorców jedzenia oraz siedzącego trybu życia. 4 Poza kwestiami ekonomicznymi, kluczowym aspektem problemu wydaje się brak wiedzy o 5 i ograniczony dostęp do 6 zdrowych wyborów żywieniowych. Dlatego też strategie walki z otyłością muszą obejmować działania edukacyjne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia i usuwanie przeszkód w osiągnięciu tego celu dla osób o wysokim ryzyku otyłości. Continue reading „Otyłość i prawo zdrowia publicznego”

Chemioterapia z radioterapią przedoperacyjną w raku odbytnicy czesc 4

Powodem była odmowa (9 pacjentów), progresja choroby (10), toksyczność (3), brak kwalifikowalności (3) i inne (4). Mediana czasu od zakończenia zabiegów przedoperacyjnych do operacji wyniosła 5,4 tygodni dla obu protokołów leczenia. Guz został wycięty w 964 z 979 pacjentów, którzy przeszli operację (95,4% ze wszystkich 1011 pacjentów). Przerzuty do wątroby stwierdzono u 42 pacjentów. Zmniejszenie resekcji zwieracza wykonano u 255 pacjentów, którzy zostali przydzieleni do przedoperacyjnej radioterapii (50,5%) i 267 pacjentów otrzymujących przedoperacyjną chemioradioterapię (52,8%) (p = 0,47). Continue reading „Chemioterapia z radioterapią przedoperacyjną w raku odbytnicy czesc 4”

Chemioterapia z radioterapią przedoperacyjną w raku odbytnicy

Przedoperacyjna radioterapia zalecana jest u wybranych pacjentów z rakiem odbytnicy. Oceniliśmy dodanie chemioterapii do przedoperacyjnej radioterapii i zastosowanie pooperacyjnej chemioterapii w leczeniu raka odbytnicy. Metody
Losowo przydzielono pacjentów z rakiem odbytnicy w stadium klinicznym T3 lub T4, którzy otrzymali radioterapię przedoperacyjną, przedoperacyjną chemioradioterapię, przedoperacyjną radioterapię i chemioterapię pooperacyjną lub przedoperacyjną chemioradioterapię i chemioterapię pooperacyjną. Radioterapia obejmowała 45 Gy podawana przez 5 tygodni. Jeden cykl chemioterapii składał się z 350 mg fluorouracylu na metr kwadratowy powierzchni ciała dziennie i 20 mg leukoworyny na metr kwadratowy dziennie, oba podawane przez 5 dni. Continue reading „Chemioterapia z radioterapią przedoperacyjną w raku odbytnicy”

Sirolimus-Eluting versus Uncoated Stent w ostrym zawale mięśnia sercowego ad

Protokół badania został zatwierdzony przez komisję etyczną w każdej uczestniczącej instytucji i został przeprowadzony zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed rejestracją. Badanie przeprowadzono od października 2003 r. Do października 2005 r. Pacjenci byli uprawnieni do badania, jeśli ich objawy rozpoczęły się mniej niż 12 godzin przed cewnikowaniem i jeśli elektrokardiogram wykazał uniesienie odcinka ST (co najmniej mm na dwóch lub więcej standardowych odprowadzeń lub co najmniej 2 mm na dwóch lub więcej ciągłych odprowadzeniach przedsercowych). Continue reading „Sirolimus-Eluting versus Uncoated Stent w ostrym zawale mięśnia sercowego ad”

Sirolimus-Eluting versus Uncoated Stent w ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4

Ostre i podostre zakrzepice w stencie zdefiniowano jako angiograficzne dowody okluzji naczynia, nawrotu zawału mięśnia sercowego z załamkiem Q na obszarze stentowanego naczynia lub zgonu z przyczyn sercowych. Zakrzepica w późnym stencie została zdefiniowana jako jakikolwiek nawracający zawał mięśnia sercowego z angiograficznym dowodem okluzji naczynia. Projekt badania i administracja
Nasze badanie zostało zaproponowane sponsorowi branżowemu przez czterech badaczy akademickich: dr. Henry, Spaulding, Teiger i Slama. Ci sami badacze napisali ostateczną wersję protokołu we współpracy ze sponsorem branżowym, a komitet sterujący zatwierdził projekt. Continue reading „Sirolimus-Eluting versus Uncoated Stent w ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4”

Ustne Fingolimod (FTY720) w nawracaniu stwardnienia rozsianego czesc 4

Pogorszenie się stanu neurologicznego, zaklasyfikowane przez lekarza leczącego jako nawrót, ale które nie spełniało tych kryteriów, zostało udokumentowane jako niepotwierdzony nawrót. W badaniu podstawowym wykonaliśmy wstępną ocenę niepełnosprawności, porównując wyniki z MSFC i EDSS na początku z wynikami w 6. miesiącu. W badaniu rozszerzającym wartości w punkcie wyjściowym i w miesiącu 6 porównano z wartościami w 12. miesiącu. Continue reading „Ustne Fingolimod (FTY720) w nawracaniu stwardnienia rozsianego czesc 4”

Ustne Fingolimod (FTY720) w nawracaniu stwardnienia rozsianego ad

Większość krążących limfocytów jest zatem zamaskowana w węzłach chłonnych, zmniejszając liczbę limfocytów obwodowych i recyrkulację limfocytów do centralnego układu nerwowego. 12-15 Limfocyty w wtórnych narządach limfatycznych i te, które pozostają we krwi nadal funkcjonują. U zwierząt laboratoryjnych fingolimod nie zaburza aktywacji lub ekspansji komórek T w odpowiedzi na ogólnoustrojową infekcję wirusową.16 W zwierzęcych modelach stwardnienia rozsianego fingolimod zapobiega wystąpieniu choroby i zmniejsza utrwalone neurologiczne braki.12,17,18 Przeprowadziliśmy podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne z weryfikacją koncepcji w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa fingolimodu w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego.
Metody
Członkowie kierownictwa i sponsorzy zaprojektowali badanie. Autorzy mieli dostęp do wszystkich danych, brali udział w analizie i interpretacji danych oraz byli członkami komitetu publikacji. Continue reading „Ustne Fingolimod (FTY720) w nawracaniu stwardnienia rozsianego ad”