Rozpuszczalny Endoglin i inne krążące czynniki antyangiogenne w stanie przedrzucawkowym ad 8

Znaczne wzrosty ryzyka przedrzucawkowego i przedwczesnego stanu przedrzucawkowego obserwowano tylko w pobliżu początku choroby w kwartylu 4 w porównaniu z innymi trzema kwartyliami, w 21 do 32 tygodni (skorygowany iloraz szans, 9,4, 95% CI, 4,3 do 20,7) oraz w 33 do 42 tygodni (skorygowany iloraz szans, 7,0; 95% CI, 3,4 do 14,4). Podobnie kobiety w najwyższym kwartylu stosunku sFlt1: PlGF miały znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego w okresie 21 do 32 tygodni i stanu przedrzucawkowego w okresie 33 do 42 tygodni. Duży wzrost ryzyka stanu przedrzucawkowego u niemowląt w wieku małych ciąż w wieku od 21 do 32 tygodni i od 33 do 42 tygodni wiązał się z najwyższym kwartylem rozpuszczalnego endoglinu lub stosunkiem sFlt1: PlGF. Poziomy rozpuszczalnego endoglinu i współczynników sFlt1: PlGF wykazywały skłonność do wspólnego śledzenia, ze współczynnikami korelacji między kontrolami, wśród kobiet z późniejszym przedrzucawkowym stanem przedrzucawkowym, a wśród kobiet z późniejszym stanem przedrzucawkowym wynosiły odpowiednio 0,38, 0,59 i 0,53. Niemniej jednak w modelach wielowymiarowych, które obejmowały zarówno przekształcone logicznie rozpuszczalne poziomy endoglinów, jak i przekształcone logicznie współczynniki sFlt1: PlGF, jak również rasę lub grupę etniczną, wskaźnik masy ciała i wiek ciążowy przy zbieraniu próbek, poziomy rozpuszczalnego endoglinu i stosunki sFlt1: każdy z osobników PlGF był związany z stanem przedrzucawkowym. Skorygowany iloraz szans dla stanu przedrzucawkowego przedwcześnie w próbkach otrzymanych w 21 do 32 tygodni wynosił 16,2 (95% CI, 3,8 do 68,9) dla jednostkowego wzrostu rozpuszczalnego endoglinu w skali logarytmicznej skorygowanej dla log sFlt1: PlGF i 2,7 (95% CI, 1.4 do 5.2) dla jednostkowego wzrostu sFlt1: PlGF na skali logarytmicznej dostosowanej do rozpuszczalnego w błonie endoglinu. Odpowiednie wartości dla stanu przedrzucawkowego w okresie od 33 do 42 tygodni wynosiły odpowiednio 5,4 (95% CI, 2,2 do 13,3) i 2,2 (95% CI, 1,4 do 3,5). Ponadto test wiarygodności logarytmicznej wykazał znaczącą poprawę (P <0,001) dopasowania modelu wielowymiarowego, gdy uwzględniono zarówno stosunek sFlt1: PlGF, jak i rozpuszczalne poziomy endoglinów, w porównaniu z każdym z osobna.
Ponieważ dane eksperymentalne wskazywały na interakcję pomiędzy rozpuszczalnymi szlakami endoglinowymi i sFlt1, 22 przeprowadziliśmy analizę kwartylną (tabela 2), stosując stosunek sFlt1 plus rozpuszczalną endoglinę do PlGF jako miarę równowagi między białkami antyangiogennymi i proangiogennymi. Znaczne zwiększenie ryzyka przedrzucawkowego stanu przedwczesnego (skorygowany iloraz szans, 6,1; 95% CI, 2,4 do 15,4) oraz ryzyko stanu przedrzucawkowego i niemowlęcia w wieku rozrodczym (skorygowany współczynnik ilorazu objętości, 8,1; 95% CI, 2,6 do 24,8) obserwowano w 13 do 20 tygodniu ciąży u kobiet w najwyższym kwartylu w porównaniu z niższymi trzema kwartylami. Jeszcze większe wzrosty ryzyka tych stanów obserwowano po 21 do 32 tygodniach (skorygowany iloraz szans, 16,0, 95% CI, 6,7 do 38,0 oraz skorygowany iloraz szans, 18,5, 95% CI, 6,1 do 55,4).
Rysunek 4. Rysunek 4. Skorygowane wskaźniki szans dla przedterminowego (Panel A) lub Okres (Panel B) Preeclampsia Według sFlt1: Stosunki PlGF i Poziomy rozpuszczalnego endoglinu. Panel A pokazuje skorygowane ilorazy szans i 95% CI dla przedrzucawkowego przedwczesnego po korekcie dla rasy lub grupy etnicznej (nie-Latynoski biały, Hispanic biały lub inny lub nieznany lub czarny), indeksu masy ciała i wieku ciążowego przy zbieraniu próbek w surowica uzyskana w 21 do 32 tygodnia ciąży w odniesieniu do grupy odniesienia próbek od kobiet o niskich wartościach dla rozpuszczalnego endoglinu i niskich współczynników sFlt1: PlGF
[hasła pokrewne: mukowiscydoza blog, zdrowie definicja who, planowanie kariery zawodowej ]
[więcej w: usg nadgarstka warszawa, ośrodki odwykowe dla alkoholików, nfz zielona góra praca ]