Paclitaxel-Eluting versus Uncoated Stents w pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej ad 5

Skumulowana częstość występowania poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych po 30 dniach wyniosła 4,2% w grupie stosującej paklitaksel i 6,5% w grupie niestopionych stentów (P = 0,21). Ostra zakrzepica w stencie (w ciągu 24 godzin) wystąpiła u jednego pacjenta (0,3%) w grupie stosującej paklitaksel w stencie. Podostra zakrzepica w stencie wystąpiła u jednego pacjenta (0,3%) w grupie leczonej paklitakselem iu trzech pacjentów (1,0%) w grupie niestopionych stentów. Roczna obserwacja
Ryc. 1. Złożony pierwotny punkt końcowy zgonu z przyczyn sercowych, nawracającego zawału mięśnia sercowego lub rewaskularyzacji docelowej po roku. Skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego ciężkich zdarzeń niepożądanych w obrębie serca wyniosła 8,8% w grupie stosującej paklitaksel i 12,8% w grupie niestopowych stentów (ryzyko względne 0,69; 95% CI; 0,43 do 1,10; P = 0,12; test log-rank).
W sumie 97,4% pacjentów w grupie stosującej paklitaksel i 98,1% pacjentów w grupie bez powłoki poddano pełnej obserwacji klinicznej. Wydarzenia w pierwszym roku po interwencji przedstawiono w tabeli 4 oraz w tabelach od 10 do 18 Dodatku uzupełniającego. Skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego wyniosła 8,8% w grupie stosującej paklitaksel i 12,8% w grupie niepowlekanych stentów (względne ryzyko 0,69; 95% CI; 0,43 do 1,10; P = 0,12) (ryc. i tabela 4). ). Korekta wieloczynnikowa (uwzględniająca wszystkie zmienne w Tabeli 1, Tabeli 2 i Tabeli 3) nie zmieniła zasadniczo oszacowania względnego ryzyka (względne ryzyko, 0,63, 95% CI, 0,37 do 1,07, P = 0,09). Wtórne punkty końcowe przedstawiono również w Tabeli 4. Chociaż obserwowano tendencje na korzyść grupy paklitaksel-stent, żadna z tych różnic nie była istotna.
Zakrzepica w późnych stentach wystąpiła u jednego pacjenta (0,3%) w grupie leczonej paklitakselem, a w grupie niestwierdzonych stentów różnica ta nie była istotna. Klopidogrel był stosowany przez medianę 9 miesięcy (zakres międzykwartylny, 6 do 12) w obu grupach; dziewięciu pacjentów przedwcześnie przerwało stosowanie klopidogrelu. Żaden z tych pacjentów nie miał zdarzenia zakrzepowego. Sześciu pacjentów z zakrzepicą w stencie było zgodnych z określonym reżimem w momencie zdarzenia.
Dyskusja
W naszym badaniu porównywano stenty wieńcowo-tętnicze zawierające paklitaksel z niepowlekanymi stentami w pierwotnej PCI podczas ostrego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego – zgonu z przyczyn sercowych, nawracającego zawału mięśnia sercowego i rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem po 12 miesiącach – wyniosła 8,8% w grupie stosującej paklitaksel i 12,8% w grupie niestopionego stentu. Skorygowany wskaźnik ryzyka wyniósł 0,63, co nie było statystycznie istotne. Stwierdzono również tendencję na korzyść grupy paklitaksel-stent w częstości poszczególnych zdarzeń niepożądanych, ale żaden pojedynczy punkt końcowy nie osiągnął istotności statystycznej. W przeciwieństwie do tego, badania porównujące te dwa typy stentów w planowej PCI konsekwentnie wykazały znaczącą korzyść związaną ze stosowaniem stentów uwalniających paklitaksel.8,9
Istnieje wiele możliwych wyjaśnień różnicy między wynikami tego badania a wynikami poprzednich badań. Po pierwsze, władza próbna mogła być niewystarczająca
[więcej w: determinanty zdrowia definicja, test czy jestem lesbijką, odbudowa zęba włóknem szklanym ]
[więcej w: czy jestem lesbijką test, test czy jestem lesbijką, olx witkowo ]