Efektywność kosztowa leczenia zaraźliwego na niedobór zasobów – przypadek Wybrzeża Kości Słoniowej cd

Leczenie przeciwretrowirusowe przerwano lub rozpoczęto leczenie drugiego rzutu, na podstawie obserwowanego 50% lub 90% zmniejszenia z maksymalnej liczby komórek CD4 podczas leczenia. Gdy brakowało testów CD4, zakładaliśmy, że rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe, jeśli rozwinęła się jedna lub dwie ciężkie choroby oportunistyczne i przerwano je (lub przerzucono na leczenie drugiego rzutu), jeśli wystąpiła kliniczna niewydolność określona jako określona liczba ciężkich chorób oportunistycznych ( jeden, trzy lub pięć). Aby zapewnić odpowiedni czas na uzyskanie immunologicznych korzyści leczenia przeciwretrowirusowego, 29 chorób oportunistycznych zdiagnozowanych podczas pierwszych 6 miesięcy terapii przeciwretrowirusowej nie zostały uznane za kryteria przerwania leczenia. Konserwatywnie przyjęliśmy, że dostępny jest tylko jeden schemat antyretrowirusowy, chociaż terapia drugiej linii została oceniona w analizie wtórnej. Złożyliśmy również następujące sześć założeń: profilaktykę trimetoprym-sulfametoksazolem rozpoczęto, gdy liczba komórek CD4 była mniejsza niż 500 na milimetr sześcienny lub po jakiejkolwiek oportunistycznej chorobie; jeśli badania CD4 nie były dostępne, rutynowe wizyty w klinice odbywały się co 12 miesięcy; po wystąpieniu choroby oportunistycznej lub podczas leczenia trimetoprimem-sulfametoksazolem i lekami przeciwretrowirusowymi wizyty odbywały się co 6 miesięcy; jeżeli dostępne były testy CD4, wizyty w klinikach i testy CD4 odbywały się co 6 miesięcy; zastosowano leczenie chorób oportunistycznych, z wyjątkiem mięsaka Kaposiego, chłoniaka, inwazyjnego zakażenia wirusem herpeswirusa i zakażenia wirusem cytomegalii; i dożywotnia terapia podtrzymująca była przewidziana dla pneumocystis pneumonia i isosporiasis ale nie dla toksoplazmozy lub nie-gruźlicy mykobakteriozy.
Podstawowe oszacowania zmiennych modelu
Tabela 1. Tabela 1. Estymaty linii podstawowej dla wybranych zmiennych modelu. Wyjściowe szacunki dla wybranych zmiennych, jak wynikają z opublikowanych badań, przedstawiono w tabeli 1.23,5-8,11-14,16,20-23,28,30-34. Dodatkowe szczegóły podano w dodatkowym dodatku. Szacunkowe początkowe rozpowszechnienie RNA HIV, skuteczność terapii przeciwretrowirusowej i toksyczność leku uzyskano z badania ANRS 1203, będącego kontynuacją badania ANRS 059 profilaktyki trimetoprimem-sulfametoksazolem w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej.2 Oszacowanie skuteczności terapia antyretrowirusowa pośrednio odzwierciedla stopień przestrzegania w badaniu, z którego pochodzą dane; w związku z tym przeprowadziliśmy analizę wrażliwości opartą na szacunkach z przeglądu piśmiennictwa.3,5-8,35 Szacunki dotyczące występowania chorób oportunistycznych i zgonów zostały oparte na danych z grupy placebo w badaniu ANRS 059 i oszacowane jako funkcje czterech CD4 warstw (.50, 51-200, 201-500 i> 500 komórek na milimetr sześcienny), jak opisano wcześniej.17,20, 23333 Współczynniki umieralności z przyczyn innych niż zakażenie HIV zostały oparte na danych specyficznych dla Wybrzeża Kości Słoniowej .36
Bezpośrednie koszty medyczne związane z opieką związaną z HIV obejmowały koszty hospitalizacji, konsultacji ambulatoryjnych, badań laboratoryjnych, procedur klinicznych i leków.20 Szacowano koszty leczenia chorób oportunistycznych i opieki długoterminowej (zwanych rutynowymi kosztami opieki ) u pacjentów z różną liczbą komórek CD4, jak opisano wcześniej (patrz Dodatek dodatkowy) 16. Koszty zostały zawyżone do poziomu cen z 2002 r. wraz z korektą według produktu krajowego brutto (PKB) dla Wybrzeża Kości Słoniowej, a koszty w lokalnej walucie zostały przeliczone do nas
[podobne: baobab nasiona, planowanie kariery zawodowej, zdrowie definicja who ]
[patrz też: diabetolog radom, gazpacho przepis oryginalny, mukowiscydoza blog ]