Efektywność kosztowa leczenia zaraźliwego na niedobór zasobów – przypadek Wybrzeża Kości Słoniowej ad

Indywidualne cechy charakterystyczne (wiek, płeć, liczba komórek CD4 i poziom RNA wirusa HIV) zostały losowo wylosowane z określonego rozkładu pacjentów podobnych do tych zapisanych w grupie placebo badania z randomizacją Agence Nationale de Recherches sur le SIDA (ANRS) 059 , kontrolowane badanie profilaktyki trimetoprim-sulfametoksazolem w Abidżanie, Wybrzeże Kości Słoniowej20: mediana wieku, 33 lata; 40% mężczyzn; oraz wyjściowa liczba komórek CD4, 331 komórek na milimetr sześcienny. Przeprowadzono śledzenie przebiegu klinicznego u każdego pacjenta, z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń klinicznych i naliczonych kosztów. Przeprowadzono symulację jednego miliona pacjentów, jeden po drugim, w celu zapewnienia stabilnych szacunków długoterminowych wyników dla każdej strategii. Progresję choroby modelowano jako funkcję zarówno poziomu HIV RNA, jak i liczby komórek CD4.17,21,22 Choroby oportunistyczne podzielono na 11 grup i zaklasyfikowano jako ciężkie lub łagodne.16,23 Częstości występowania chorób oportunistycznych i związanych z AIDS śmierć modelowano jako funkcję liczby komórek CD4 i obecności lub braku historii zakażenia oportunistycznego. Skuteczna supresja RNA HIV po terapii przeciwretrowirusowej spowodowała wzrost liczby komórek CD4 i odpowiednie zmniejszenie ryzyka oportunistycznej choroby i śmierci. Nieprawidłowość wirusologiczna została zdefiniowana w modelu jako wzrost stężenia HIV RNA o 0,5 raza w ciągu 2 kolejnych miesięcy, podczas gdy pacjent otrzymywał leczenie przeciwretrowirusowe, po którym liczba komórek CD4 pozostawała stała przez rok, a następnie spadała w tempie miesięcznym, zależnym od obciążenie wirusem. Chociaż model aktualizował liczbę komórek CD4 i poziom RNA HIV miesięcznie i ustalał postęp choroby na podstawie tych wartości, zakładaliśmy, że decyzje kliniczne opierają się na rzadszych testach CD4 i ocenach klinicznych (co 6 do 12 miesięcy) (patrz Dodatek dodatkowy , dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Kilka założeń było niezbędnych z powodu niepewności co do skuteczności terapii przeciwretrowirusowej; racjonalne uzasadnienie naszych wyborów w przypadku podstawowym opisano w Dodatku Uzupełniającym.24-27. Konserwatywnie przyjęliśmy, że po 10 latach pacjenci nie mieli już poprawy wirusologicznej; że po niepowodzeniu wirusologicznym opóźnienie wyniosło 12 miesięcy zanim liczba komórek CD4 zaczęła spadać; oraz że u pacjentów z liczbą komórek CD4 wynoszącą 50 na milimetr sześcienny lub wyższą terapia antyretrowirusowa miała niezależny wpływ na zmniejszenie częstości występowania oportunistycznych chorób i zgonów z powodu AIDS.23,28
Symulowane strategie
Leczenie przeciwretrowirusowe rozpoczęto na podstawie określonej liczby określonych chorób oportunistycznych, wyników testu CD4 lub obu. Gdy dostępne były testy CD4, zakładaliśmy, że rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów z liczbą komórek CD4 mniejszą niż 200 na milimetr sześcienny; liczba CD4 od 200 do 350 na milimetr sześcienny z ciężką malarią, ciężką infekcją bakteryjną, ciężką infekcją grzybiczą, gruźlicą, izosporią, toksoplazmozą mózgu, nieżółtaczkową mykobakteriozą lub inną ciężką chorobą; lub liczba komórek CD4 większa niż 350 na milimetr sześcienny i ciężka choroba oportunistyczna inna niż malaria, zakażenie bakteryjne lub gruźlica
[hasła pokrewne: wyszukiwarka skierowań do sanatorium z nfz, odbudowa zęba włóknem szklanym, usg nadgarstka warszawa ]
[przypisy: umowa z lekarzem medycyny pracy, odbudowa zęba włóknem szklanym, prenalen syrop ]